Regulamin

1. Niniejszy Regulamin został wydany przez firme A.S.Cars Artur Superson.

2. Regulamin określa warunki wynajmu samochodów w umowach zawieranych przez A.S Cars.

3. Strony tj. Najemca (klient) oraz wynajmujący (A.S Cars).

4. Najemcą samochodu i/lub osobą uprawnioną do kierowania samochodem może zostać osoba, posiadająca ważny dowód osobisty (w przypadku obcokrajowca ważny paszport) oraz ważne i honorowane w RP prawo jazdy kat .B i która ukończyła 21 lat.

5. Najemca przejmuje pełną odpowiedzialność za wynajęty samochód do czasu sprawdzenia go przez Wynajmującego podczas zwrotu samochodu

6. Najemca może upoważnić pisemnie inną osobę do prowadzenia samochodu pod warunkiem przekazania wynajmującemu oryginałów dokumentów potwierdzających spełnianie przez tą osobę kryteriów przewidzianych w pkt 4 i zgody Wynajmującego.

7. W przypadku anulowania rezerwacji przez Klienta do 2 dni przed datą wynajmu, anulowanie rezerwacji jest bezpłatne. Jeżeli wynajem został opłacony to pieniądze zostaną zwrócone pomniejszone o 5% opłaty manipulacyjnej tj.ewentualne koszta bankowe.

8. W przypadku anulowania rezerwacji w terminie krótszym niż 2 dni przez terminem wynajmu lub w przypadku nie pojawienia się po odbiór samochodu opłata za rezygnację wynosi 50 zł za każdy zarezerwowany dzień, jeżeli wynajem został opłacony to pieniądze zostaną zwrócone pomniejszone o opłatę za rezygnację.

9. W razie niemożności dostarczenia przez Wynajmującego w terminie rezerwacji samochodu(z różnych powodów) odpowiadającego kryteriom określonym przez Klienta wynajmujący zapewni Klientowi samochód tej samej lub wyższej klasy, z zastosowaniem identycznej stawki czynszu obowiązującej dla najmu samochodu na który zostało złożone przez klienta zamówienie.

10. Najemca otrzymuje samochód sprawny, w stanie umożliwiającym jego prawidłowość eksploatację i zobowiązuje się użytkować go z należytą troską oraz zwrócić w takim samym stanie.

11. Koszty zakupu płynu do spryskiwaczy szyb, wymiany żarówki, naprawy ogumienia ponosi w całości Najemca.

12. Jeżeli Najemca otrzymał czysty samochód, zobowiązany jest umyć go i odkurzyć przy zwrocie, lub zapłacić za te czynności 40 zł.

13. W czasie użytkowania Najemca lub druga osoba kierująca samochodem zobowiązana jest do zabezpieczenia samochodu przed kradzieżą poprzez każdorazowe zamkniecie go i włączenie wszystkich zainstalowanych w nim zabezpieczeń antykradzieżowych -staranne zabezpieczenie poza samochodem dokumentów oraz kluczyków -Stosowania w samochodach rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika.

14. W przypadku wyjazdu wynajętym samochodem za granice wynajmujący ma obowiązek poinformować o tym najemce.

15. Przemieszczenie wynajętego samochodu poza granicę RP jest bezwzględnie zakazane do: Albanii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny Bułgarii, Czarnogóry, Estonii,Kosowa Litwy, Łotwy, Macedonii, Mołdawii, Rosji, Rumunii, Serbii, Turcji, Ukrainy ubezpieczenie assistance nie obowiązuje w tych krajach wszelkie koszty związane z awarią lub uszkodzeniem samochodu przewiezionego do tych krajów ponosi w całości Najemca. Najemca poniesie również koszty związane z holowaniem pojazdu do miejsca w którym został wynajęty w Polsce.

16. W samochodzie obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych.

17. W samochodzie obowiązuje zakaz przewożenia zwierząt chyba że w specjalnie przystosowanej do tego klatce.

18 .Najemca jest zobowiązany po zakończeniu umowy najmu, zwrócić samochód do ustalonego miejsca w określonym terminie. Koszty zwrotu w miejscu innym niż określono w umowie bez zgody Wynajmującego ponosi Najemca w wysokości 4 zł za każdy km od miejsca wydania samochodu do miejsca jego pozostawienia. W przypadku pozostawienia samochodu niesprawnego lub uszkodzonego Najemca ponosi koszt za holowanie samochodu w wysokości 8 zł za każdy kilometr.

19. Czynsz za najem naliczany jest tylko dobowo lub miesięcznie. Opóźnienie w zwrocie samochodu do 1 godz jest bezpłatne po upływie tego czasu będzie naliczana kolejna doba.

20. Zamiar przedłużenia wynajmu Najemca powinien zgłosić Wynajmującemu i uzyskać zgodę minimum 12 godzin przed upływem terminu zwrotu W przeciwnym razie samochód zostanie zgłoszony na policje jako skradziony a najemca zobowiązuje się zapłacić za każdą rozpoczętą dodatkową dobę wynajmu wg stawki dobowej oraz karę umowną w wysokości 50 % tej stawki.

21. W wypadku zwłoki w zwrocie samochodu bez zgody Wynajmującego, Wynajmujący upoważniony jest do odbioru samochodu z każdego miejsca oraz do obciążenia najemcy pełnymi kosztami z tym związanymi.

22. Najemca przyjmuje do wiadomości konieczność udostępnienia Wynajmującemu samochodu w celu wykonania przeglądu okresowego przy wskazaniach licznika kilometrów podanych na Protokole Zdawczo-Odbiorczym (tolerancja +/- 500 km), w miejscu i czasie uzgodnionym z Wynajmującym.

23. W razie wypadku, awarii lub niesprawności samochodu, Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wynajmującego. Najemca nie ma prawa dokonywać żadnych napraw oraz holowania samochodu bez zgody Wynajmującego. Najemca pokryje koszty związane z takimi działaniami.

24. Najemca nie ma prawa holować wynajętym samochodem innych samochodów.

25. W razie kradzieży samochodu, kolizji lub wypadku obowiązkiem Najemcy jest natychmiast powiadomić Wynajmującego, a w przypadku kradzieży również policję, niezwłocznie zwrócić kluczyki i dokumenty Wynajmującemu oraz dostarczyć opis zdarzenia, prawo jazdy i dokument tożsamości do wyznaczonego przez Wynajmującego zakładu ubezpieczeń. Niedopełnienie tych obowiązków skutkuje obciążeniem Najemcy całkowitą wartością szkody lub samochodu.

26 .W przypadku, gdy szkoda nie nastąpiła z winy Najemcy celem uniknięcia opłaty odpowiedzialności należy dostarczyć raport policyjny określający sprawcę zdarzenia.

27. Wynajmujący, w wypadku unieruchomienia wynajmowanego samochodu na okres dłuższy niż 24 godziny, w miarę możliwości zapewni Najemcy samochód zastępczy. Za okres oczekiwania na samochód zastępczy Najemca nie uiszcza czynszu za najem samochodu. W wypadku, jeżeli samochód zastępczy posiada niższy standard wysokość czynszu ulega odpowiedniemu obniżeniu.

28. Udostępnienie samochodu zastępczego nie przysługuje w przypadku: – utraty dowodu rejestracyjnego lub/ i polisy ubezpieczeniowej albo/ i kluczyków od samochodu, – uszkodzenia samochodu z winy najemcy, drugiego kierowcy lub upoważnionego przez Najemcę, – unieruchomienia wynajętego samochodu poza terytorium wymienionym w pkt 15.

29. Ceny stawek dobowych znajdują się w cenniku na stronie www.ascars.pl i ulegają okresowym zmianom.

30. Opłata za wynajem i opłaty dodatkowe pobierane są z góry wg stawki obowiązującej w dniu złożenia rezerwacji.

31. Opłata za wynajem i opłaty dodatkowe nie są zwracane w przypadku wcześniejszego zwrotu samochodu.

32. Opłaty dodatkowe: -Wydanie samochodu poza godzinami pracy opłata za obsługę, będą w dzień świąteczny 40 zł -Zwrot samochodu poza godzinami pracy opłata za obsługę, będą w dzień świąteczny 40 zł -Podstawienie pod wskazany adres w granicach miasta w którym znajduje się oddział A.S Cars gratis – Odebranie ze wskazanego adresu w granicach miasta w którym znajduje się oddział A.S Cars gratis -Brak kluczyka ze sterownikiem centralnego zamka kara umowna – 700 zł -Brak lub uszkodzenie pilota do alarmu kara umowna – 400 zł -Brak lub uszkodzenie panelu do radia kara umowna – 400 zł -Brak dokumentów samochodu (nie dotyczy kradzieży samochodu) kara umowna – 500 zł -Palenie tytoniu w samochodzie kara umowna – 200 zł -Złamanie zakazu przewożenia zwierząt, usuwanie sierści zwierząt kara umowna – 100 zł -Uzupełnienie paliwa, za każdy brakujący litr kara umowna – 5 zł -Zwrot brudnego samochodu, jeżeli przekazany był czysty kara umowna – 40 zł -Holowanie innych samochodów wynajętym samochodem kara umowna – 100 zł -Udostępnienie samochodu osobie nie uprawnionej kara umowna – 300 zł -Demontaż części samochodu lub dokonanie przeróbek bez zgody Wynajmującego kara umowna – 2000 zł -Brak wyposażenia samochodu nie wymienionego w cenniku kara umowna – 2000 zł + koszt uzupełnienia tej części w serwisie.

33. Wszelkie spory wynikłe z zawartej umowy najmu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.